Veolia Norway

DETTE ER VEOLIA

Veolia samarbeider med kommuner og bedrifter for at de skal få maksimalt ut av ressursene sine. Vårt fokus ligger på gjenvinning, vann, energi og støttetjenester til industrien.  

Få et raskt overblikk over hva Veolia er – se filmen som gir en kortfattet beskrivelse av virksomheten vår i Norden og verdien vi tilfører våre kunder og samfunnet.

Ved å optimalisere ressursbruken hjelper vi virksomheten din med å spare penger og redusere klimaavtrykket. Men like ofte får vi bare hverdagen til å fungere. Vi sørger for at folk får rent drikkevann og varme. Samler inn og gjenvinner ulike materialer eller tar oss av industrieiendommer og teknisk infrastruktur. Som kunde har du tilgang til det store selskapets ressurser med global tilstedeværelse, lang erfaring og egen forskningsavdeling. Samtidig får du fleksibiliteten og lydhørheten til en lokal aktør.

 

Veolia i Norden

I Norden er vi representert fra Trelleborg til Kiruna, fra Oslo til Helsingfors – med et nettverk av lokale kontorer. Her tilbyr vi tjenester innen energi, vann, gjenvinning og industrisanering, i nært samarbeid med prosessindustrien.

Vi har en omsetning på 3,6 milliarder kroner og har 1 200 ansatte i Norden, med Veolia Nordic AB som morselskap. Vi er representert i Sverige, Norge og Finland. 

Les mer om vår selskapsstruktur

For å kunne fortsette å være et verdensledende selskap innen bærekraft må vi ligge i forkant når det gjelder teknologi, forskning, lovgivning og evnen til å levere kvalitet. Vi er et sertifisert selskap, noe som hjelper oss med å sikre og hele tiden utvikle våre tjenester. Vi er til og med et av de få selskapene i Norden som er sertifisert i henhold til ISO 55001 (Asset Management). Se våre sertifikater

 

Veolias sertifiserte virksomhetssystem er selve hjerter i kvalitets-, miljø- og arbeidsmiljøarbeidet vårt.

Veolia er en komplett partner som hjelper til med alt fra planlegging til gjennomføring av prosjekter innen forretningsområdene vann, energi, industrisanering og gjenvinning.  
Veolias nordiske hovedkontor ligger i Hälsingegatan 47 i Stockholm. Her sitter også ledelsen. Les mer om vår nordiske ledergruppe.

 

Våre forretningsområder

Virksomheten er organisert i fire forretningsområder: Technical Management, Industrial Services, Utility Solutions og Recycling Solutions. 

 

Veolia i vErden

Veolia er et av verdens ledende miljøselskaper med nærmere 171 000 ansatte over hele verden. Vi samarbeider med kundene for at de skal få maksimalt ut av ressursene sine – med vekt på løsninger innen gjenvinning, industriservice, vann og energi som bidrar til en bærekraftig utvikling for samfunn og industri.

Veolia Environnement SA er notert på Paris-børsen (Euronext: VIE), og i 2019 hadde konsernet en omsetning på 27,18 milliarder euro. 

Veolia ble grunnlagt i Frankrike midt på 1800-tallet som et vannforvaltningsselskap, og i mange år forsynte vi hele Paris med rent vann. Vannbevaring og -rensing er fortsatt en del av virksomheten, men vi har utvidet horisonten og jobber nå med å bevare alle mulige ressurser. Og i dag er vi verdensledende innen så vel vann som energi og gjenvinning.

Water

Leverer drikkevann til 95 millioner mennesker

Håndterer avløpssystemer for 63 millioner mennesker

Håndterer 3603 
drikkevannsanlegg

Håndterer 2667 renseanlegg

Waste management

560 505 kommersielle kunder 

Håndterer 49 millioner tonn avfall

655 avfallsanlegg

Avfallshåndtering for 43 millioner mennesker på vegne av kommuner

Energy

Drift og vedlikehold av 42 053 varmeinstallasjoner

615 nettverk for fjernvarme og fjernkjøling

Produksjon av 56 millioner MWh

Drift og vedlikehold av 2 389 industrianlegg

Resourcing the world

For å bidra til omleggingen fra ressursforbruk til en verden der sirkulær økonomi og gjenvinning står i sentrum, designer og implementerer vi løsninger som har til formål å bedre tilgangen på ressurser – samtidig som vi fornyer og erstatter dem.

Vår kompetanse på områdene vann, energi og gjenvinning gjør oss til en sterk og innovativ partner som fremmer utvikling og trivsel for mennesker og bidrar til å skape bedre og mer effektive virksomheter og regioner.

Verdens ressurser forbrukes i et rasende tempo. Det betyr ikke bare økonomiske tap for selskaper og samfunnet generelt, men også en reell trussel mot vår eksistens.

Veolia driver virksomhet over hele verden og har løsninger for nesten alt som bidrar til å bevare jordens ressurser.

Les mer om Veolia og vårt engasjement for verden.

 

VÅRT OPPDRAG

Jordens naturlige og begrensede ressurser minsker samtidig som behovene øker hos en stadig voksende befolkning i en stadig mer urbanisert verden. I realiteten er klimaproblemene et spørsmål om skjebnen til hele planetens befolkning. 

Vi er nødt til å tenke nytt rundt hvordan vi forholder oss til ressurser og finne nye sosiale modeller og ideer til økonomisk vekst som er mer bærekraftige, effektive og balanserte.  

Med 160 års kompetanse innen vann, energi og avfall kan Veolia bruke sin innovasjonsevne til å fremme utvikling og trivsel for mennesker – og samtidig hjelpe selskaper og offentlige virksomheter med å oppnå økt ytelse. For å ta steget fra ensidig ressursforbruk til en sirkulær modell der ressursene frigjøres, ivaretas og gjenskapes er Veolia en nøkkelaktør når det gjelder design og implementering av løsningene som kreves.   

Resourcing the World

Det er slik Veolia og alle medarbeiderne i selskapet hver dag bidrar til vår verden - gjennom å beskytte og gi nytt liv til verdifulle ressurser. Veolia er en unik partner som skaper bærekraftig verdi gjennom å frigjøre, ta vare på og gjenskape ressurser.

Frigjør ressurser

Veolia tilbyr løsninger som krever mindre ressurser, driftes mer effektivt og er økonomisk forsvarlige.

Tar vare på ressurser

Veolia utvikler metoder som bevarer og optimaliserer ressursbruken samtidig som vi garanterer kvalitet og utbytte.

Gjenskaper ressurser

Veolia gjenvinner ressurser og skaper nye bruksområder eller erstatter jomfruelige ressurser. Det gir mindre miljøpåvirkning, skaper nye økonomiske muligheter og reduserer kløfter i samfunnet.

Våre verdier

VÅRE VERDIER

Våre verdier gjenspeiler måten vi jobber for et bærekraftig samfunn og for en trivelig og utviklende arbeidsplass på:

Ansvar
Hver enkelt utfører sine arbeidsoppgaver og gjør det på en sikker måte.

Solidaritet
Vi støtter hverandre og tar hensyn til omgivelsene.

Respekt
Vi respekterer hverandre og betrakter mangfold som en ressurs. 

Innovasjon
Vi utvikler skreddersydde løsninger som vi stadig forbedrer.

KundEfokus
Vi bygger langsiktige samarbeid gjennom en aktiv dialog med kundene.
 

Veolias CSR-arbeid

Samfunnet står overfor store og viktige utfordringer når det gjelder å sikre tilgang til grunnleggende tjenester, god fordeling og bevaring av ressurser for kommende generasjoner. Veolia jobber med CSR på en ambisiøs og målbevisst måte for å oppnå dette. For oss er det en avgjørende faktor for å kunne drive virksomhet og vokse i dagens samfunn – som også bidrar til å utvikle kundenes CSR-arbeid.

Veolia-konsernet har tydeliggjort og identifisert prioriteringer i sin CSR-strategi, og har valgt å bygge CSR-innsatsen på tre hovedpunkter: Bærekraftig utvikling, bærekraftig vekst og trivsel for medarbeiderne.

Bærekraftig utvikling

 • Bærekraftig håndtering av naturressurser gjennom sirkulær økonomi
 • Bidra til å bekjempe klimaendringer
 • Bevare og gjenopprette biologisk mangfold
   

Bærekraftig vekst

 • Bygge nye relasjoner og verdiskapende modeller med våre interessenter
 • Bidra til å forbedre regional utvikling
 • Levere og opprettholde tjenester som er nødvendige for helsemessig og menneskelig
  utvikling

For medarbeiderne

 • Sørge for et sikkert og sunt arbeidsmiljø
 • Stimulere til faglig utvikling og engasjement blant alle ansatte
 • Fremme respekt for mangfold og grunnleggende menneskerettigheter i
  selskapet

Les mer om Veolias CSR